Azərbaycan

İstifadənin qaydaları.

İstifadə şərtləri

 
 1. İstifadə Şərtlərinin aksepti
 2. Şəraitin dəyişikliyi
 3. Şəxsi informasiyadan istifadənin siyasəti
 4. Məsuliyyətdən imtina 
 5. Qeydiyyat
 6. Veb-saytda informasiyanı verən şəxs
 7. Məsuliyyətin məhdudiyyəti
 8. Məzmun / üçüncü tərəflərin proqram təminatı
 9. Müəllif hüquqları və ticarət markaları
 10. Veb-saytda bağlanmış mülk haqları
 11. ABŞ-ın qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəllif hüquqlarının pozulması barəsində iddialar
 12. Zərərlərin kompensasiyası və məsuliyyətdən azad olma
 13. Saytın bağlanması
 14. "Philips" məhsulu
 15. Şəxsi qiymətli kağızların buraxılışı barəsində məhkəmədə işə baxılmanın sırasının islah edilməsi haqqında Qanuna əsasən təhlükəsiz liman haqqında bəyanat (ərizə) 1995-ci il
 16. Mübahisələrin həlli
 17. Vəziyyətlərin müstəqilliyi
 18. Hüquqlardan imtinanın faktının yoxluğu
 19. Başlıqlar

İstifadə şərtləri

 

Bu veb-sayt (sonra – "veb-sayt") sizə ünvanında olan "Philips" MMC-ının şirkəti tərəfindən təklif edilir: Rusiya, 123022 Küçə Serqey Makeyev, 13, Biznes "Marr Plaza" mərkəzi (sonra – "Philips").

 

Əsl veb-sayta və onun istifadəsinə sizin girişiniz istifadənin növbəti Şərtləriylə tənzim edilirlər. Bundan başqa, konkret məzmun, məlumatlar, materiallar və informasiya barəsində, bu veb-saytda olan və ya onun köməyiylə (sonra – "Kontent"), həmçinin konkret məzmun, məlumatlar, materiallar və ya informasiya barəsində mümkün, hansını ki, siz yükləyə, təqdim edə (təsəvvür edə) bilərsiniz və / və ya bu veb-saytda ("istifadəçinin Kontenti") dərc etmək, və ya o vasitəsilə qurtarılan sazişlər xüsusi şərait hərəkət edə bilərlər. Belə konkret şərait əsl Şəraitə əlavə edə bilər və ya, əgər bu düz göstərilmişdirsə və yalnız o ölçüdə, hansında ki, göstərilmişdir, onları əvəz etmək.

1. İstifadə Şərtlərinin aksepti

 

Bu veb-sayta girib və ya onun istifadəsinə başlayıb, siz istifadə Şərtləriylə hüquqi bağlı olmağa razılaşırsınız, həmçinin olan və ya göstərilmiş əsl Şəraitdə bütün şəraitlə və ya bu veb-saytda göstərilmiş əlavə şəraitlə. Əgər siz əsl şərtlərlə razı deyilsinizsə, siz bu veb-sayta girməməlisiniz və o istifadə etmək haqlı deyil.

2. Şəraitin dəyişikliyi

 

İstifadə şərtləri istənilən vaxt "Philips" şirkəti tərəfindən dəyişdirilmiş ola bilər. İstifadənin belə dəyişdirilmiş Şərtləri veb-saytda onların yerləşdirmələri dəqiqəsində qüvvəyə minir. Hesab edilir ki, veb-sayta girməyə və ya onun göstərilən yerləşdirmədən sonra istifadə etməyə davam edərək, siz belə dəyişikliklərlə razılaşırsınız. Uyğun olan şərtlərlə daim tanış olmağa tövsiyə edilir. Başqa veb-saytlar "Philips" istifadənin öz şəxsi şərtlərinə malik ola bilər, hansılar ki, belə veb-saytlar barəsində hərəkət edirlər (qüvvədə olurlar).

 

"Philips" istənilən vaxt xəbərdarlıqlarsız bu məsələdə veb-saytı bağlamaq və ya onu dəyişdirmək hüququnu və ya onun Məzmununu dalınca saxlayır. "Philips" veb-sayta və ya onun ayrı səhifələrinə istənilən şəxsin girişini məhdudlaşdırmaq, həmçinin belə girişdə rədd etmək və ya onu qurtarmaq hüququnu dalınca saxlayır istənilən vaxt bu məsələdə hər hansı səbəblərin göstərişi olmadan və xəbərdarlıqlarsız öz tək mülahizəsi üzrə təcili.

3. Şəxsi informasiyadan istifadənin siyasəti

 

Təqdim edilmiş və ya yığılmış bu veb-sayt vasitəsilə və ya onunla əlaqədar şəxsi informasiya şəxsi informasiyadan istifadənin Siyasətinə uyğun olaraq "Philipsi" xüsusi istifadə olunur, və istifadənin əsl Şəraiti şəxsi informasiyadan istifadənin Siyasətinə tabe edilmişdir, hansı ki, bu veb-saytda dərc edilmişdir.

4. Məsuliyyətdən imtina

 

AVSYA BU VEB-SAYTDA YERLƏŞDİRİLMİŞ İNFORMASİYA (daxil olmaqla, BAŞQADAN BAŞQA, MƏTNLƏR, TƏSVİRLƏR, QRAFİKƏ, İSTİNADLAR Və BAŞQA MATERİALLAR) "NECƏ VAR" ŞƏRAİTDƏ VERİLİR Və "MÖVCUDLUQ MÜDDƏTİNDƏ". O ÖLÇÜDƏ, HANSINDA Kİ, BU QANUNVERİCİLİKLƏ MÜMKÜNDÜR, "PHİLİPS" Və ONUN FİLİAL ŞƏKLİNDƏ BİRLƏŞMİŞ ŞİRKƏTLƏRİ, ÇƏKİLMİŞLƏR ŞƏXSLƏR, PARTNYORLAR, LİSENZİATLAR Və TƏCHİZATÇILAR indiki zamanlara İNANDIRMALARDAN (TƏMİNATLARDAN) Və İSTƏNİLƏN NÖVÜN (NƏSİLİN) ZƏMANƏTLƏRİNDƏN imtina edirlər, DÜZLƏR, həm də nəzərdə tutulanlar KİMİ, MAL NÖVÜNÜN ZƏMANƏTLƏRİ daxil olmaqla, TƏYİNAT ÜZRƏ İSTİFADƏYƏ YARARLIQLAR, İNTELLEKTUAL MÜLKİYYƏTƏ KİMİNSƏ HÜQUQLARIN (HAQLARIN) POZULMASININ YOXLUQLARI, Həmçinin BU VEB-SAYTIN, MƏZMUNUN və ya İSTİFADƏÇİ MƏZMUNUNUN FƏALİYYƏTİ Barəsində. Nə "Philips", nə onun filial şəklində birləşmiş şirkəti, çəkilmişlər şəxslər, partnyorlar, lisenziatlar və təchizatçılar zəmanət vermirlər və o barəsində heç bir təminatı etmirlər ki, (i) veb-sayt sizin tələblərinizə təmin edəcək, (ii) veb-sayt işləyəcək fasiləsiz, tez, təhlükəsiz və hər hansı səhvlərsiz, həmçinin o ki, (iii) nəticələr, hansılar ki, veb-saytdan (istənilən informasiya daxil olmaqla və bu veb-saytda materiallar) istifadəylə alınmış ola bilərlər dəqiq, tam, etibarlı olacaqlar və başqa münasibətlərdə sizin tələblərinizə cavab verəcəklər.

 

Bu veb-sayt münasibdir. Sizi istənilən İstifadəçi məzmunu barəsində məxfiliyin saxlanılmasına bel bağlamaq lazım deyil, hansı ki, siz bu veb-saytda verə bilərsiniz. Burada hər hansı məxfi informasiyaya verməyin.

 

"Philips" və onun filial şəklində birləşmiş şirkətləri, çəkilmişlər şəxslər, partnyorlar, lisenziatlar və təchizatçılar veb-düyünlərdə informasiyanın yerləşdirilməsi üzrə İnternetdə, şəbəkədə və ya xidmətlərdə fasilələr və buraxılışlar üçün heç bir məsuliyyətə aparmırlar və zəmanət vermirlər ki, veb-sayt və xidmətlər, hansıları ki, o göstərir, və ya "Philips" şirkəti tərəfindən yönəldilən elektron xəbərlər heç bir virus və başqa təhlükəli elementlər özündə saxlamırlar.

 

Bu veb-saytdan istənilən materialların yüklənməsi və ya onun istifadəsinə vasitəsi ilə onların alması başqa üsulla sizin mülahizəniz üzrə və sizin riskinizə həyata keçirilir. Siz sizin kompüter sisteminizin istənilən zədələri və ya məlumatların itkisi üçün tək məsuliyyəti aparırsınız, hansılar ki, istənilən belə materialların yüklənməsi nəticəsində baş verə bilərlər.

5. Qeydiyyat

 

Veb-saytın bəzi səhifələrinə və bəzi onun funksiyalarından və xidmətlərdən istifadələrə giriş üçün sizə, mümkündür, şəxs kimi qeydiyyatdan keçməyə lazım olacaq, hansı ki, sayt vasitəsilə informasiyanı göndərə bilər. Bu qeydiyyat pulsuzdur.

 

Siz qeydiyyatdan keçdikdən sonra, sizə unikal istifadəçinin adını və ya "istinadı" və parolu seçmək, həmçinin unikal, həqiqi və qüvvədə olan elektron poçt ünvanını vermək lazımdır, hansı ki, yoxlamaq olar. İstifadəçilərin və elektron poçt ünvanlarının adlarının surətini çıxartması buraxılmır, buna görə əgər sizin tərəfinizdən daxil edilmiş ad və ya ünvan artıq istifadə olunurlarsa, o haqda xəbər çıxacaq ki, sizi başqa adı və ya ünvanı seçmək lazımdır. Biz sizə elektron poçtla sizin qeyd informasiyanızı özündə saxlayan sübutuna yönəldəcəyik. O hadisədə, əgər belə informasiya hər hansı səbəbdən verilməyəcəksə, sizə bəzi səhifələrlə istifadədə rədd edilmiş ola bilər, funksiyalar və ya xidmətlərlə, hansılardan ki, istifadə üçün qeydiyyat lazımdır, və ya belə istifadə qurtarılmış ola bilər. Siz sizin qeyd informasiyanızı operativ yeniləyəcəksiniz ki, o istənilən zamanın anına dəqiq və həqiqi olsun. Siz sizin parolunuzun məxfiliyinin saxlanılması üçün tək məsuliyyəti aparırsınız. Biz sizin istifadəçinin adınızı dəyişdirmək, sizin tərəfinizdən verilən məzmunu silmək, həmçinin qeydiyyatda sizi imtina etmək və ya onu qurtarmaq hüququnu dalınca saxlayırıq, əgər siz istifadəçinin adını seçəcəksinizsə, hansı ki, bizim tək mülahizəmiz üzrə, başqa münasibətdə ədəbsizdir, ədəbsizdir, təhqiredicidir və ya uyğun olmayandır. Siz sizin kompüterinizə girişin məhdudiyyəti üçün tək məsuliyyəti aparırsınız. Siz özünə sizin hesabınız çərçivəsində edilən bütün hərəkətlər üçün məsuliyyəti qəbul etməyə razılaşırsınız sizin istifadəçinin adınızın altında və / və ya parol, hansılar ki, sizin davranışınızın, fəaliyyətsizliyin və ya səhlənkarlığın nəticəsi olacaqlar. Siz razılaşırsınız ki, əgər sizə sizin hesabınız barəsində hər hansı şübhəli və ya icazə olunmamış hərəkətlər haqqında məlum olacaqsa, istifadəçi adına və / və ya parol, siz bizimlə dərhal bağlanırsınız, elektron poçtla http://www.philips.az/a-w/site-owner.html ünvanında xəbəri yönəldib Biz haqlıyıq, bizim şəxsi mülahizəmiz üzrə, sizə İnternet vasitəsilə rabitə xidmətlərinin göstərilməsi üzrə hər hansı müəyyən poçt xidmətlərindən və ya şirkətlərdən qeydiyyatı qadağan etmək.

6. Veb-saytda informasiyanı verən şəxs.

 

Veb-saytda İstifadəçi məzmununu verərək, siz razılaşırsınız ki, belə materiallar uyğun olan kontekstdə yaxınlaşandır, konstruktivdir və əhəmiyyətlidir, həmçinin informasiyaları özündə saxlamayacaqlar, hansı ki, (1) qanunsuz ola bilər və ya nəşr üçün yararsızın başqa münasibətində, daxil olmaqla, başqadan başqa, hər hansı fiziki şəxslə və ya təşkilatla bağlı böhtanlı və ya təhqiredici xarakterin məlumatları, (2) ziyanı hər hansı şəxsə və ya əmlaka vura və ya başqa üsulla təhqiri gətirə və ya narahatlığı hər hansı fiziki şəxsə və ya təşkilata vura bilər, (3) bu və ya digər şəxsin (şəxsi həyata və ya məlumatların elanına hüquq daxil olmaqla) qanuni hüquqlarını poza bilər, (4) pornoqrafik, ədəbsiz, təhqir edən, ədəbsiz, ədəbsiz və ya təhlükəli xarakter malikdir, (5) mədəni olur və ya etnik qəbuledilməz və ya (6) hər hansı qanunsuz fəaliyyətə çağırır və ya onu həvəsləndirir.

 

Siz hər hansı materialları verməzdən əvvəlsiniz, siz axtarış və virusların və başqa çirkləndirən və ya dağıdan proqramların silinməsi üçün kifayət qədər səyləri qoyacaqsınız. Siz həmçinin sonrakı göndərilmə məqsədi ilə bir neçə ünvan üzrə başqa adresatları göndərilən məktubun veb-saytı vasitəsilə vermirsiniz "piramidalar" yaratmırsınız, icmalları keçirmirsiniz və xahişlərlə müraciət etmirsiniz. Bundan başqa, siz informasiyanı xəbərdar edən və onun yaradanını müəyyən edənlər "şapki" saxtalaşdırmırsınız və şəxsiyyətin və ya şirkətin eyniləşdirməsi haqqında, həmçinin hər hansı Məzmunun mənşəyinin gizlətməsi üçün başqa məlumatlarla məlumatlarla manipulyasiya etmirsiniz və / və ya bizim veb-saytımız vasitəsilə verilən İstifadəçi məzmunu həmçinin veb-saytda sizin olmanızı təqlid etmirsiniz. Siz işə mane olmursunuz və bizim saytlarımızın, serverlərin və şəbəkələrin fəaliyyətinə mane olmursunuz və başqa hərəkətlər etmirsiniz, hansılar ki, sübutsuz və ya həddən artıq yüklənməylə bizim infrastrukturumuza bağlıdır.

 

Siz təsdiq edirsiniz, inandırırsınız və zəmanət verirsiniz ki, veb-sayta verilən İstifadəçi məzmunu başqa şəxslərin mülk haqları pozmur, daxil olmaqla, başqadan başqa, müəllif hüquqları, ticarət markaları və patentlər, həmçinin məxfiliyin saxlanılması üzrə öhdəliklər.

 

Siz tanıyırsınız və razılaşırsınız ki, istənilən sizin ideyalarınız, təqdim etmələr və ya replikalar, həmçinin sizin tərəfinizdən veb-sayt vasitəsilə verilmiş istənilən başqa İstifadəçi məzmunu hansı ki, intellektual mülkiyyətə hüquqlarla qorunmamışdır, belə məzmunun müəllifi kimi veb-saytda, sizin xeyirinizə mükafatsız və ya sizdə istinadsız informasiyanı verən istənilən başqa şəxs tərəfindən istifadə edilmiş ola bilər.

Əsl siz "Philipsi" verirsiniz, şəxslərə və partnyorlara qonorarların ödənişindən qaytarılmazı, boşu çəkilmiş onun filial şəklində birləşmiş şirkətlərinə adini, bütün dünyada hərəkət edən sublisenziruemuyu və verilən lisenziyanı istifadəyə, təkrar istehsala, törəmə işlərin hazırlığına, bölgüyə, ictimai istifadəyə, ictimai təsvirə, ötürülməyə və bu veb-saytda və ya istənilən başqa veb-saytda "Philips" sizin tərəfinizdən verilmiş İstifadəçi məzmununun dərc edilməsinə və ya istənilən başqa marketinq materiallarında və ya ictimaiyyətlə əlaqələrə aid olan materiallarda informasiyanın istənilən vasitələrində.

 

Siz sizin şəxsi İstifadəçi məzmununuz və veb-saytda onun yerləşdirməsinin nəticələri üçün tək məsuliyyəti aparırsınız, verilmələr və ya alm. "Philipsə" dərc etmələr haqlıdır, hərçənd və baxmağa və qədər İstifadəçi məzmununa nəzarət etməyə məcbur edilməmişdir və / və ya veb-saytda onun verilməsindən sonra. Ancaq siz tanıyırsınız ki, biz nəzarət edə və ya bütün İstifadəçi məzmununa baxa bilmirik. "Philips", onun filial şəklində birləşmiş şirkətləri, çəkilmişlər şəxslər, partnyorlar, lisenziatlar və təchizatçılar olmayacaqlar və dəqiqlik, bütövlük, keyfiyyət və veb-saytda üçüncü tərəflər tərəfindən yerləşdirilmiş İstifadəçi məzmununun həqiqəti üçün məsuliyyət daşıya bilmirlər hər hansı məhdudiyyətlərsiz.

 

"Philips" onda təqdim edilmiş heç bir İstifadəçi məzmunu və heç bir fikir, tövsiyələr və ya məsləhətlər təsdiq etmir və düz İstifadəçi məzmunuyla əlaqədar istənilən məsuliyyətdən imtina edir.

 

"Philips" redaktə etməyə müstəsna hüququna və imkanına malikdir və / və ya xəbərləri və ya istənilən başqa İstifadəçi məzmununu uzaqlaşdırmaq, hansı ki, əsl Şərtlər bu və ya digər səbəbdən istənilən vaxt bildirişsiz bu məsələdə qəbuledilməzdir, qanunsuzdur və ya hər halda pozandır və ya öz tək mülahizəsi üzrə razılıqlar. İstənilən istifadəçiyə, hansı ki, güman edir ki, verilmiş İstifadəçi məzmunu qəbuledilməzdir və ya uyğun olmayandır, dərhal elektron poçt ünvanı üzrə "Philipslə" əlaqə saxlamağa tövsiyə edilir: Alanda belə xəbərdarlığın http://www.philips.az/a-w/site-owner.html-ı biz kifayət qədər ölçüləri qəbul edəcəyik və istənilən hərəkətləri qəbul edək, hansılar ki, biz lazım hesab edəcəyik, kifayət qədər qısa müddətə. Çünki, bu proses avtomatlaşdırılmamışdır, siz bilməlisiniz ki, biz dərhal silə (uzaqlaşdıra) və ya konkret İstifadəçi məzmununu redaktə edə bilmirik.

7. Məsuliyyətin məhdudiyyəti

 

Nə "philips", nə onun filial şəklində birləşmiş şirkəti, çəkilmişlər şəxslər (üzlər), partnyorlar, lisenziatlar və təchizatçilar heç bir halda (vəziyyətdə, şəraitdə) istənilən üçün düzləri və əyriləri (qeyri-səmimiləri), vasitəliləri, cərimələri, xüsusiləri, əlavələri məsuliyyət daşimirlar və ya başqa zərərlər, hansilar ki, veb-sayta və ya məzmuna girişdən və ya istifadədən onlar yarana bilərlər və ya belə girişin və ya istifadənin qeyri-mümkünlükləri, həmçinin belə giriş və ya istifadə və ya onlarin qeyri-mümkünlüyü nəticəsində və ya onlarla əlaqədar, hətta əgər "Philips" belə zərərin imkanindan xəbərdarlıq ediləcəksə, hadisələrdən başqa, nə vaxt ki, zərər "Philips" şirkəti tərəfindən qanunsuz davranişin və ya kobud səhlənkarliğin düz və xüsusi istintaqidir.

 

Əgər siz ölkədə və ştatda yaşayırsınızsa, hansılar ki, yuxarıda göstərilən istisnaları və Maddə 4-də yuxarı ifadə edilmiş zəmanətlərdən məsuliyyətin və ya imtinanın məhdudiyyətlərini güman etmirlər sizdə belə istisnalar və məhdudiyyətlər yayılmayacaqlar, ancaq o ölçüdə, hansında ki, belə istisnalar və məhdudiyyətlər beləliklə yolverilməzdir. Bu halda göstərilmiş istisnalar və məhdudiyyətlər maksimal dərəcədə məhdudlaşdırılırlar, mümkün qanunvericiliklə.

8. Məzmun / üçüncü tərəflərin proqram təminatı

 

"Philips" heç bir halda (vəziyyətdə, şəraitdə) üçüncü tərəfə aid olan istənilən saytın məzmunu üçün məsuliyyət daşımır hansı ki, qiperssılke üzrə veb-saytdan mümkündür, asılı olmayaraq, belə qiperssılka özlərinə istifadə Şərtlərinə uyğun olaraq veb-saytla və ya üçüncü tərəf tərəfindən təyin edilmişdirmi. Başqa sayta bizim veb-saytımızda istənilən istinad belə başqa saytın razılığı deyil, və dəqiqlik, vaxtlı vaxtında olma və ya bu və ya digər saytın məzmununun yararlığı barəsində heç bir inandırma və zəmanətlər hazırlanmır, hansı ki, veb-sayta istinada malikdir, və biz bunun üçün heç bir məsuliyyətə aparmırıq.

 

Veb-saytdan və ya ona vasitəsi ilə yükləmə üçün verilən proqram təminatı uyğun olan lisenziya razılaşmasının şəraitinə əsasən lisenziyalaşdırılmışdır. Uyğun olan lisenziya razılaşmasında nəzərdə tutulmuşdan başqa, proqram təminatı yalnız son istifadəçilər tərəfindən istifadə üçün verilir, və sonrakı kopyalama, təkrar istehsal və ya proqram təminatının ötürülməsi düz qadağan edilmişdir. Zəmanətlər, belələri olduğu halda, belə proqram təminati barəsində yalniz o ölçüdə hərəkət edirlər, hansinda ki, onlar uyğun olan lisenziya razilaşmasinda verilmişdir. "Philips" əsl mal növünün, təyinat üzrə istifadəyə yararliğin və proqram təminati barəsində intellektual mülkiyyətə hüquqlarin pozulmasinin yoxluğunun zəmanətləri daxil olmaqla düz bütün başqa düz və nəzərdə tutulan təminatlardan və istənilən növün zəmanətlərindən imtina edir.

9. Müəllif hüquqları və ticarət markaları

 

"Philips" şirkəti tərəfindən verilən Məzmuna müəllif hüquqları və bütün başqa mülk haqları onun çəkilmiş şəxsləri tərəfindən, filial şəklində birləşmiş şirkətlər, lisenziatlar və / və ya başqa partnyorlar tərəfindən, iş və veb-saytın nəşri üçün proqram təminatı, veb-saytda məlumatların kompilyasiyası, həmçinin sıra, ardıcıllıq və veb-sayt təşkilatı Koninklijke Philips N.V-a aiddir. və / və ya başqa onun partnyorlarına və lisenziatlara. Məzmuna bütün hüquqlar, düz əsl Şəraitdə verilməmişlər, qorunmuşdur.

 

PHILIPS Koninklijke Philips N.V-ın qeyd edilmiş mal nişanıdır.

PHILIPS və Koninklijke Philips N.V-ın bütün başqa qeyd edilmiş ticarət markaları. və onun çəkilmiş şəxsləri şirkətin əhəmiyyətli aktividir. Ticarət markalarının lazımi istifadəsi əhəmiyyətli mənaya ayrıca malikdir, və siz anma zamanı "Philips" göstərişlərini məhsula və bizim şirkətimizin xidmətləri izləməlisiniz. Daha çox ətraflı informasiyayla siz burada istinaddakı ünvana keçib tanış ola biləcəksiniz.

 

İstifadə və PHILIPS adının qeydiyyatı bizim şirkətimiz tərəfindən xüsusi ehtiyat saxlanmışdır. Siz qeydə almaq və ad, ticarət adını, domen adını və başqa adları, göstərişləri və təsvirləri qanunla müəyyən edilmiş şirkətin adından istifadə etmək haqlı deyilsiniz hansılara ki, PHILIPS adı daxil olur, oxşar ad buna və ya istənilən başqa ad, hansı ki, PHILIPS adının hissəsini daxil edir, və belə qeydə alınan və ya istifadə edilən ad Koninklijke Philips N.V şirkətinin istənilən başqa qeyd edilmiş ticarət markasını daxil etməməlidir.

10. Veb-saytda bağlanmış mülk haqları

 

Bu veb-sayt münasibdir, və onda verilən istənilən informasiya məxfi hesab edilmir. Siz tanıyırsınız ki, sizin tərəfinizdən verilmiş İstifadəçi məzmununa daxil edilmiş hər hansı yenilikləri təqdim edərək siz dərc etməni uyğun olan patent qanunlarına əsasən belə yenilik həyata keçirirsiniz.

 

Siz tanıyırsınız ki, təqdim edilən istənilən İstifadəçi məzmunu və / və ya veb-saytda müzakirə edilən, "Philips" patent hüquqlarının hərəkətinə aid ola bilər, şəxsləri, lisenziatları, başqa partnyorları və üçüncü tərəflər çəkilmiş onun filial şəklində birləşmiş şirkətləri həmçinin müəllif hüquqlarına, ticarət markalarına və başqa intellektual mülkiyyətə onların hüquqları. Əgər siz veb-saytda təqdim edilmiş hər hansı ideyaların, təkliflərin və ya qərarların və ya başqa İstifadəçi məzmununun istifadə etmək fürsətinə baxacaqsınızsa siz intellektual mülkiyyətə uyğun olan hüquqları almağa məcbur edilmişsiniz onlardan istifadə etməzdən əvvəl.

11. ABŞ-ın qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəllif hüquqlarının pozulması barəsində iddialar

 

Əgər siz bilirsinizsə və ya şübhələnirsinizsə ki, veb-saytda (daxil olmaqla, başqadan başqa, materialları, Forumda yerləşdirilmişləri) yerləşdirilmiş hər hansı materiallar istifadə edilmişdir və ya müəllif hüquqlarının pozulmasına kopiyalanmışdır, sizi "Philips" şirkətinin xüsusi agentinə xəbərdarlıq etmək lazımdır, hansının ki, məlumatlar aşağı təqdim edilmişdir (təsəvvür edilmişdir). Rəqəmli texnologiyaların əsrinə müəllif hüququ haqqında ABŞ-ın Qanununa uyğun olaraq, bölmə 512 (c) (3), ABŞ-ın Kodeksinin 17-ci fəsili, sizin xəbərdarlığınız növbətini özündə saxlamalıdır:

 

 • müstəsna hüququn sahibi adından hərəkətlərin edilməsinə səlahiyyət verilmiş müəllif hüququnun və ya şəxsin sahibinin şəxsi və ya elektron imzası hansı ki, təxmini pozulmuşdur;
 • müəllif hüquqlarıyla qorunmuş iş haqqında məlumatlar hansı ki, iddiaya əsasən, pozulmuşdu, və ya,bir qədər qorunmuş halında İnternetdə bir saytda işlərin müəllif hüquqlarıyla, uyğun olan saytda belə işlərin siyahısı;
 • materiallar haqqında məlumatlar, hansılar ki, intellektual mülkiyyətə hüquq, iddiaya əsasən, pozulmuşdur və ya hansılar ki, onun pozmasına aparan hərəkətlər olur və hansılar ki, silinmiş olmalıdır və ya hansılara ki, giriş qurtarılmış olmalıdır, həmçinin ağıllı kifayət qədəri informasiyanı ki, biz belə materialları tapa bilək;
 • bizə sizinlə əlaqə saxlamağa icazə verən ağıllı kifayət qədər məlumatlar belələr ünvan kimi, telefon nömrəsi və, mövcudluq halında, elektron poçt ünvanı, hansı ki, sizinlə əlaqə saxlamaq olar;
 • o haqda sizin ərizəniz ki, siz vicdanla güman edirsiniz ki, şikayət edilən sırada xammal istifadəsi müəllif hüquqlarının sahibi tərəfindən, onun agenti tərəfindən və ya qanunla səlahiyyət verilməmişdir;
 • o haqda ərizə ki, xəbərdarlıqda informasiya dəqiqdir və yanlış ifadələrin bağı üçün məsuliyyət haqqında biliklə verilir ki, siz müəllif hüquqlarının sahibisiniz və ya müstəsna hüququn sahibi adından hərəkətlərin edilməsinə səlahiyyət verilmişdir, hansı ki, təxmini pozulmuşdur.

 

Müəllif hüquqlarının pozulmaları fakt üzrə iddialar haqqında xəbərdarlıq üçün xüsusi agentlə aşağıdakı qaydada əlaqə saxlamaq olar:

 

Poçt ilə: Philips International B.V.

Corporate Legal Department

Amstelplein 2

Breitner Center

PO Box 77900

Amsterdam

The Netherlands

 

Faksimile əlaqəsi üzrə: Philips International B.V.

Corporate Legal Department

Amsterdam

The Netherlands

+ 31 20 5977230

 

Yuxarıda göstərilmiş informasiya o haqda "Philips" şirkətinin xəbərdarlığı məqsədi ilə xüsusi verilmişdir ki, sizin materiallarınıza müəllif hüquqları pozulmuş ola bilər. Bütün başqa sorğulara, belələr məhsullarla bağlı suallar həmçinin məlumatların yerinin qanunsuzluğu barəsində suallar və narahatlıqlar kimi və / və ya məzmun, cavab alınmayacaq, əgər onlar yuxarıda göstərilmiş sırada yönəldiləcəksə.

12. Zərərlərin kompensasiyası və məsuliyyətdən azad olma

 

Siz "Philipsi" əvəzini verməyə razılaşırsınız, şəxslərə, lisenziatlara, başqa partnyorlara və təchizatçılara çəkilmiş onun filial şəklində birləşmiş şirkətlərinə həmçinin onların uyğun olan vəzifəli şəxslərinə, direktorlara, əməkdaşlara, səhmdarlara, hüquq nümayəndələrinə, agentlərə, qanuni varislərə və sessionariyam-a zərərlər, xərclər və xərclər (ağıllı (dərrakəli, səmərəli) hüdudlarda vəkillərin və başqa mütəxəssislərin və məhkəmə xərclərinin qonorarları daxil olmaqla), onları istənilən məsuliyyət üzrə belə zərərlərdən, xərclərdən və xərclərdən qorumaq, hansı ki, veb-saytda materialların yerləşdirilməsindən yarana bilər, məzmun və ya hər hansı xəbərin, məlumatların, materialların və ya istənilən başqa İstifadəçi məzmununun ötürülmələri, hansı ki, siz veb-sayta, həmçinin pozmadan sizin tərəfinizdən istifadənin əsl Şəraiti verirsiniz. Sizin tərəfinizdən sayta yerləşdirilmiş bu və ya digər xəbərdən və ya istənilən başqa İstifadəçi məzmunundan yaranan hər hansı şikayət və ya qanunsuz hərəkət halında "Philips" sizin haqqınızda şəxsi məlumatları açmaq hüququnu dalınca saxlayır, həmçinin sizin haqqınızda istənilən başqa informasiyanı, hansını ki, "Philips" öz sərəncamında malik ola bilər.

 

Əgər sizdə birlə mübahisə yaranacaqsa və ya bir neçə istifadəçi tərəfindən, siz "Philipsi" azad edirsiniz, şəxs, partnyorları və təchizatçıları çəkilmiş onun filial şəklində birləşmiş şirkətləri həmçinin istənilən məlum və naməlum iddialardan, tələblərdən və istənilən növün (faktikisinin və vasitəlisinin) zərərindən onların uyğun olan vəzifəli şəxsləri, direktorlar, əməkdaşlar, səhmdarlar, hüquq nümayəndələri, agentlər, qanuni varislər və sessionariev, hansılar ki, belə mübahisədən yarana və ya onunla bağlı ola bilərlər.

13. Saytın bağlanması

 

Biz istənilən vaxt bildirişsiz istənilən səbəbdən veb-saytı və bir qədər onun səhifələrini bağlamağa tək hüququna malikik və ya kiminsə razılıq bu məsələdə. Biz qabiliyyətsizlik üçün heç bir məsuliyyətə saxlamağa və ya hər hansı Məzmunu silməyə aparmayacağıq və / və ya veb-sayta təqdim edilmiş İstifadəçi məzmunu.

14. "Philips" məhsulu

 

Veb-saytda məhsula və "Philips" xidmətlərinə istinadlar ola bilərlər, hansılar ki, ayrı ölkədə əlçatmaz ola bilərlər. İstənilən belə istinad güman etmir və zəmanət vermir ki, belə məhsul və ya xidmətlər istənilən vaxt istənilən ayrı ölkədə mümkün olacaq. Daha ətraflı informasiyanı almaq üçün, siz "Philips" yerli nümayəndəliyə müraciət edə bilərsiniz.

15. Şəxsi qiymətli kağızların buraxılışı barəsində məhkəmədə işə baxılmanın sırasının islah edilməsi haqqında Qanuna əsasən “təhlükəsiz liman” haqqında ərizə 1995-ci il

 

Bu veb-saytda olan informasiya maliyyə durumunun perspektivlərinin qiymətiylə bəzi ərizələri daxil edə bilər, əməliyyatların və "Philips" şirkətinin fəaliyyətinin nəticələri, həmçinin onlar barəsində bəzi planlar və "Philips" məsələləri. Biz oxucuları xəbərdarlıq edirik ki, perspektivlərin qiyməti gələcəkdə müvəffəqiyyətli işin zəmanəti deyil və faktiki nəticələr əhəmiyyətli dərəcədə belə qiymətlərə qoyulmuş göstəricilərdən ayrıla bilər. Bizim strategiyamız barəsində bəyanatlar perspektivlərin qiymətinin nümunəsidir, satışın, EBITA-ın gələcək əmsalının və xərclərin iqtisadiyyatının artım sürətləri, bizim fəaliyyətimizin daxili inkişafının gələcək miqyasları, həmçinin aktivlərin əldə edilməsi üzrə gələcək sazişlərdən xeyirlər və kapital nöqteyi-nəzərindən bizim vəziyyətimiz. Öz xarakteri üzrə perspektivlərin qiymətləri riski və qeyri-müəyyənliyi daxil edir, çünki, onlar gələcək hadisələrə və şəraitə aiddirlər, və bir çox amil mövcuddur, hansılar ki, ona gətirib çıxara bilərdilər ki, faktiki nəticələr düz göstərilmiş və ya perspektivlərin qiymətlərində nəzərdə tutulanlar göstəricilərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənəcəklər. Perspektivlərin qiymətinə bacararlar, başqadan başqa, daxili və qlobal iqtisadi və işgüzar şərait qarışmaq, bizim strategiyamızın müvəffəqiyyətli reallaşdırması, obyektlərin üzə çıxardılması üzrə imkanlar, hansılar ki, əldə etmək sərfəli olar, və onların əldə etməsi üzrə uyğun olan sazişlərin müvəffəqiyyətli etməsinə, həmçinin bizim fəaliyyətimizə əldə edilmiş aktivlərin birləşməsinə, bizim mövcud və yeni məhsulumuz barəsində müştərilərin üstün tutulmaları, yeni məhsullar bazarına və bizim strategiyamızın, siyasətin və dövlət və nizama salan orqanların ölçüsünün xeyirlərinin reallaşdırmasında hazırlama və irəliləyiş üzrə imkanlar, qanunvericilikdə dəyişikliklər, həmçinin rəqabətin təsiri, yəni amillər, hansılardan ki, bir çoxunda biz təsir edə bilmirik. Buna görə gələcəkdə bizim faktiki nəticələrimiz əhəmiyyətli dərəcədə belə perspektivli qiymətlərdə göstərilmiş planlardan, hədəflərdən və gözləmələrdən ayrıla bilər. Başqa risklər və amillər verilmiş və ya verilmişləri qiymətli kağızlar və ABŞ-ın (sonra – "SEC") birjaları üzrə Komissiyaya sənədlərdə bizim tərəfimizdən göstərilmişdir 20-F forması üzrə bizim ən sonumuz İllik hesabatımız daxil olmaqla, hansı ki, ünvanında SEC veb-saytında dərc edilmişdir: www.sec.gov. Bizim tərəfimizdən hazırlanmış istənilən perspektivli qiymətlər və ya bizim adımız adından çıxış edən başqa şəxslər tərəfindən yalnız tarixə məna daşıyırlar, hansına ki, onlar edilmişdir. Biz perspektivli qiymətlərlə məlumatları yeniləməyə məcbur edilməmişik ki, onlar gözləmələrdə dəyişiklikləri əks etdirsinlər və ya hadisələrdə, şəraitdə və ya şəraitdə, hansılara ki, belə ərizələr əsaslandırılmışdır. Ancaq oxucunu başqa informasiya məlumatlarıyla tanış olmaq lazımdır, hansılar ki, biz hazırladılar və ya bizimlə verilmiş sənədlərə daxil edə bilərik və ya hansılar ki, biz SEC-ə verə bilərik.

16. Mübahisələrin həlli

 

Əsl Şərait Rusiyanın qanunvericiliyiylə tənzim edilir və ona uyğun olaraq izah olunur. Siz Moskvanın gəmilərinin adi yurisdiksiyasıyla razılaşırsınız, Rusiya, istənilən mübahisələr, iddialar və iddialar barəsində, hansılar ki, istifadənin və ya sizin əsl veb-saytla istifadənizin əsl Şəraitindən, həmçinin onlar barəsində və ya onlarla əlaqədar yarana bilərlər, mövcudluq və istifadənin əsl Şəraitinin həqiqəti haqqında istənilən mübahisələr daxil olmaqla, bununla belə şərt ki, siz istənilən belə mübahisələri, iddianı və iddiaları Moskva məhkəmələrinə xüsusi təqdim etməyə razılaşırsınız, Rusiya.

17. Vəziyyətlərin müstəqilliyi

 

Əgər istifadənin indiki əsl Şəraitinin hər hansı vəziyyəti məcburiyyətlə qanunsuz və ya yerinə yetirilməsi mümkün olmayan tanınacaqsa, belə etibarsız və ya yerinə yetirilməsi mümkün olmayan vəziyyət həqiqi və yerinə yetirilə bilən vəziyyətə əvəz ediləcək, hansı ki, maksimal dərəcədə niyyətə uyğundur, hansıyla ki, ilkin vəziyyət əsl Şəraitə daxil edilmişdi, və qalan vəziyyətlər tam gücdə və hərəkətdə qalacaq.

18. Hüquqlardan imtinanın faktının yoxluğu

 

"Philips" qabiliyyətsizliyi icraya istifadənin əsl Şəraitinin hər hansı hissəsini gətirib çıxarmaq kənardan hərəkətlər barəsində istifadənin əsl Şəraitinə əsasən "Philips" hüquqlarından imtinanı keçmişdə və ya gələcəkdə istənilən şəxs təşkil etmir. Nə şirkət tərəfindən alma "Philips" hər hansı vasitələr, nə onun faktı ki, hər hansı şəxs "Philips" hərəkətlərinə güvənirdi, hər hansı onların hissəsində istifadənin əsl Şəraitinin ləğvi hesab edilmir. Hüquqlardan yalnız müəyyən edilmiş yazı imtinası və ya şəraitin ləğvi, səlahiyyət verilmiş nümayəndə tərəfindən imzalanmış "Philips", hüquq gücünə malikdirlər.

19. Başlıqlar

 

İstifadənin əsl Şəraitinin maddələrinin başlıqları istinadın rahatlığı üçün xüsusi xidmət edir, onların hissəsi deyil və heç vaxt qiymətə və ya istifadə Şərtlərinin izah edilməsinə təsir etmir.

 

Sizə bizim veb-saytımızın istifadəçilərinin cəmiyyətinə giriş üçün təşəkkür edirik.

 

Axırıncı yeniləmə: 15 yanvarda, 2014.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Saytımıza ən yaxşı Microsoft Edge, Google Chrome və ya Firefox-un son versiyası ilə baxmaq olar.